PÁLYÁZATI KIÍRÁS SZOCIÁLIS BÉRLAKÁSOK IGÉNY

Piricse Község Önkormányzata Képviselő-testülete a EFOP-1.6.2 „Szegregált élethelyezetek felszámolása komplex programokkal Piricse Községben” című pályázat alapján az önkormányzat tulajdonában álló lakások szociális alapon történő bérbeadásának rendjéről szóló 14/2023. (XI.22.) önkormányzati rendelet alapján pályázatot hirdet szociális bérlakások igénybevételére.

I. A pályázatok benyújtásának módja:
A kérelmeket annak mellékleteivel együtt, Piricse Község Önkormányzatához címezve. Benyújtási határidő: 2024. január 31. napján 12.00 óráig, személyesen vagy postai úton. A pontos beérkezés dokumentálásra kerül (óra, perc), mert ez a lakások bérlőinek kiválasztásánál előnyt jelenthet azonos pontszám esetén. A lakbér havi 10.000,-Ft/hó Ezen túlmenően a lakások havi fenntartási (közüzemi) költségeinek a megfizetése a bérlő kötelezettsége.

II. A pályázat elbírálása
A pályázatokat Piricse Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el. A pályázatok elbírálásánál az előnyben részesítés esetei lehetnek:
– a pályázó rendszeresen részt vett a EFOP-1.6.2 programok programjain,
– rendezett lakókörnyezetben él.

III. A pályázat benyújtásának feltételei:
1. A pályázónak az alábbi együttesen fennálló feltételeknek kell megfelelnie:
1. Pályázó 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy lehet.
2. A pályázó és együtt költöző hozzátartozói magyar állampolgárságúak.
3. A pályázó és együtt költöző hozzátartozói büntetlen előéletűek.
4. A pályázó legalább 2 éve életvitelszerűen Piricse településen él.
5. A pályázó a pályázat kiírását közvetlenül megelőző két évben összesen legalább 3 hónapos munkaviszonnyal, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkezik, vagy kiskorú gyermekek neveléséről gondoskodik
6. A pályázó és együtt költöző hozzátartozói együttesen rendelkeznek a bérleti díj és a közüzemi díjak fedezéséhez szükséges jövedelemmel.
7. A pályázónak és együtt költöző hozzátartozóinak nincs köztartozásuk, Piricse Község Önkormányzata felé bármilyen jellegű tartozásuk, közüzemi szolgáltató felé fennálló, 3 hónapot meghaladó közműtartozásuk.
8. A pályázó és együtt költöző hozzátartozói egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap legkisebb összegének tíz szeresét ( A jövedelem számításánál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény ( a továbbiakban: Sztv.) kell megfelelően alkalmazni.)
9. A pályázó Piricse Község közigazgatási területén nem rendelkeznek önálló beköltözhető lakástulajdonnal, önálló lakásnak minősülő tulajdoni hányaddal, lakás haszonélvezeti jogával, építési telek tulajdonjogával.
10. A pályázó és a vele együtt költöző hozzátartozói nem rendelkeznek vagyonnal.( A vagyon számításánál az Sztv. kell megfelelően alkalmazni.

Piricse, 2023.12.20.

Orosz László sk.
polgármester

Piricse bérlakás kérelem_2. sz melleklet (1)