Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat

Kistérségi Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Kihelyezett Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálata

Elérhetőségek

4375 Piricse, Rákóczi utca 17.
tel.: +36 (42) 484 017
email: piricse.gyermekjoletiszolgalat@gmail.com

Nyitvatartás

Hétfő: 7:30 - 16:00
Kedd: 7:30 - 16:00
Szerda: 7:30 - 16:00
Csütörtök: 7:30 - 16:00
Péntek: 7:30 - 13:30
Szombat: Zárva
Vasárnap: Zárva

A Kistérségi Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ Piricsei Kihelyezett Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálata a településen az 1997. évi XXXI. Törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, valamint a 15/1998. (IV. 30) NM rendelet, a személyes szolgáltatást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről, és a helyi rendeletek figyelembe vételével végzi a munkáját. A szolgáltatás önálló szakmai egységként, külön telephelyen működik a 4375 Piricse, Rákóczi utca 17. szám alatt. A szolgáltatást szociálpedagógiai végzettséggel rendelkező családsegítő végzi, heti 40 órában.

Családsegítő: Felföldi Beáta
Elérhetőség:

           tel.: 06-42-484-017
          email: piricse.gyermekjoletiszolgalat@gmail.com

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
8:00 - 16:00 8:00 - 16:00 Nincs ügyfélfogadás! 8:00 - 12:00 Nincs ügyfélfogadás!

2016. január 1-jétől a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy szervezeti és szakmai egységben – működhet: települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család- és gyermekjóléti központ keretében. Az új feladatmegosztás fokozott együttműködés kialakítását követeli meg a szolgálatok és a központok között, valamint a központok részéről szakmai támogatás nyújtását írja elő a Gyvt. a szolgálatok irányába.

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálatok feladatai:
a, figyelemmel kíséri a településen élő családok, gyermekek, személyek életkörülményeit, szociális helyzetét, gyermekjóléti és szociális ellátások, szolgáltatások iránti szükségletét, gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét,
b, a jelzésre köteles szervezeteket felhívja írásban –krízishelyzet esetén utólagosan- történő teljesítésére, veszélyeztetettség, illetve krízishelyzet észlelése esetén az arról való tájékoztatásra,
c, tájékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az ellátási területén élő személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről,
d, fogadja a beérkezett jelzéseket, felkeresi az érintett személyt, illetve családot, és a szolgáltatásairól tájékoztatást ad,
e, a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a gyermek, az egyén, a család szükségleteihez igazodó intézkedést tesz a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve a veszélyeztetettség megszüntetésének érdekében,
f, veszélyeztetettség esetén kitölti a gyermekvédelmi nyilvántartás vonatkozó adatlapjait,
g, az intézkedés tényéről tájékoztatja a jelzést tevőt, feltéve, hogy annak személye ismert, és ezzel nem sérti meg a Gyvt. 17. § (2a) bekezdése szerinti zárt adatkezelés kötelezettségét,
h, a beérkezett jelzésekről és az azok alapján megtett intézkedésekről heti rendszerességgel jelentést készít a család-és gyermekjóléti központnak,
i, a jelzőrendszeri szereplők együttműködésének koordinálása érdekében esetmegbeszélést szervez, az elhangzottakról feljegyzést készít,
j, egy gyermek, egyén vagy család ügyében, a kijelölt járási jelzőrendszeri tanácsadó részvételével, lehetőség szerint az érintetteket –beleértve az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket- és a velük foglalkozó szakembereket is bevonva esetkonferenciát szervez,
k, éves szakmai tanácskozást tart és éves jelzőrendszeri intézkedési tervet készít,
l, a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében folyamatosan kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal.